• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A

Od 1.9.2020 vypsána výzva č. 3 na projektovou přípravu v oblasti VODA

Podporované oblasti jsou:

 • Kanalizace – projektová příprava projektů
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů
 • Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů

 

Žádat může:

 • Obec/město
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Míra dotace

 • 90 % z celkových nákladů zálohově
 • Uplatňovat lze vypracování odborného posudku, podkladových studií, analýzy, organizace výběrového řízení na zhotovitele
 • Maximální výše podpory je 5 mil. Kč

Termíny

 • Podávání žádostí od 1.9.2020
 • Ukončení příjmu žádostí 29.1.2021 nebo do vyčerpání celkových finančních zdrojů (250 000 000 Kč)
 • Projektová příprava musí být ukončena do 31.1.2022

Podání žádosti

 • Elektronicky po registraci v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS SFŽP)
 • Povinnou přílohou je rozpočet (předpokládaná cena realizace, cena za PD, odborný posudek), odborný posudek dle předepsané osnovy vypracovaný akreditovanou osobou

Základní ceník

Položka

Cena

Doba dodání

Vypracování odborného posudku

20 – 40 tis. Kč

2 týdny

PD DUR + DSP

150 – 300 tis. Kč

6-8 týdnů

PD DPS

150 – 200 tis. Kč

4-6 týdnů*

PD složitějších celků – přivaděče, kanalizace

Nad 500 tis. Kč

6-8 týdnů

Hodinová sazba

650 Kč/mh

 

Doprava OA

11 Kč/km

 

*za předpokladu vypracování DUS a DSP

Nabízíme vypracování odborného posudku a administraci žádosti s cílem vypracování projektové dokumentace celého záměru.