• DirectionPraha, CZ
 • Phone+420 727 951 721
A A A

Název a číslo projektu: 

Vývoj hybridního skrápěného bioreaktoru

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026470

Účastníci projektu:

 • IPR Aqua s.r.o.

 • Technická univerzita v Liberci

Cíle projektu:

 • vyvinout a postavit skrápěný bioreaktor s bionosiči;

 • vyvinout systém naplnění a praní náplně biofiltru ve fluidním ložina základě tloušťky biofilmu na nosičích

 • navrhnout systém vzduchování nízkoenergetickými ventilátory

 • optimalizovat procesní parametry při variabilním typu bionosiče

 • vyvinout řídicí systém, který bude pružně reagovat na trend vertikálního kyslíkového profilu

 • vyvinout systém regenerace nosiče biomasy a odtahu přebytečné biomasy na základě procesních a výstupních parametrů

 • otestovat zařízení v reálném provozu, popsat jej z inženýrského hlediska a vytvořit matematický model pro návrh obdobných zařízení

Hlavní výstup projektu:

Výstupem bude plastová technologická jednotka včetně obslužného kontejneru, která bude mít kapacitu pro čištění odpadních vod pro cca 100 EO, zároveň však bude sloužit pro ověření procesních parametrů a výsledků. Dále bude dosaženo ověřené technologie pro čištění splaškových odpadních vod pomocí biofiltru s nucenou aerací. Technologii bude možné aplikovat na různé množství odpadních vod, tedy bude navazovat na pilotní jednotku a bude obsahovat projekční podklady pro dimenzování (rozměry, čerpadla, potrubí apod.)

Doba realizace projektu:

 • zahájení: 31.8.2021

 • ukončení: 31.5.2023

 • doba trvání projektu: 21

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií.